Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court (Ierland) op 17 juni 2019 – Friends of the Irish Environment Limited / Commissioner for Environmental Information

(Zaak C-470/19)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

High Court

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Friends of the Irish Environment Limited

Verwerende partij: Commissioner for Environmental Information

Eerste medegedaagde: The Courts Service of Ireland

Prejudiciële vraag

Is het toezicht op de toegang tot gerechtelijke dossiers van procedures waarin een einduitspraak is gedaan, waarin de beroepstermijn is verstreken en verder geen beroep of ander rechtsmiddel aanhangig is, maar waaromtrent verdere verzoeken in specifieke omstandigheden mogelijk zijn, aan te merken als het optreden in een „rechterlijke hoedanigheid” in de zin van artikel 2, lid 2, van richtlijn 2003/4/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van richtlijn 90/313/EEG van de Raad?

____________

1 PB 2003, L 41, blz. 26.