Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 17 czerwca 2019 r. – Friends of the Irish Environment Limited / Commissioner for Environmental Information

(Sprawa C-470/19)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court (Ireland)

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Friends of the Irish Environment Limited

Druga strona postępowania: Commissioner for Environmental Information

Pierwszy uczestnik postępowania: The Courts Service of Ireland

Pytanie prejudycjalne

Czy sprawowanie kontroli nad dostępem do dokumentów sądowych dotyczących postępowania, w którym wydano wyrok kończący postępowanie w sprawie, w którym upłynął termin na wniesienie środka odwoławczego i w którym nie złożono żadnego środka odwoławczego ani żadnego kolejnego wniosku, choć złożenie kolejnych wniosków jest możliwe w szczególnych okolicznościach, stanowi pełnienie „funkcji o charakterze sądowym” w rozumieniu art. 2 ust. 2 dyrektywy 2003/4/WE1 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG?

____________

1 Dz.U. 2003, L 41, s. 26.