Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 17. júna 2019 – Friends of the Irish Environment Limited/Commissioner for Environmental Information

(vec C-470/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Friends of the Irish Environment Limited

Odporca: Commissioner for Environmental Information

Prvý vedľajší účastník konania: The Courts Service of Ireland

Prejudiciálna otázka

Predstavuje kontrola prístupu k súdnym záznamom týkajúcim sa konaní, v ktorých bol vydaný právoplatný rozsudok, uplynula lehota na podanie odvolania a neprejednáva sa odvolanie ani ďalšia žaloba, avšak ďalšie žaloby sú za osobitných okolností možné, výkon „právomoci súdu“ v zmysle článku 2 bodu 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS?

____________