Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irska) 17. junija 2019 – Friends of the Irish Environment Limited/Commissioner for Environmental Information

(Zadeva C-470/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court (Irska)

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Friends of the Irish Environment Limited

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Commissioner for Environmental Information

Prva intervenientka: The Courts Service of Ireland

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali pomeni nadzor nad dostopom do sodnih spisov, ki se nanašajo na postopek, v katerem je bila izdana pravnomočna sodba, rok za pritožbo se je iztekel, in zoper katero nista bila vložena niti pritožba niti nek drug zahtevek, vendar so v posebnih okoliščinah mogoči drugi zahtevki, izvajanje „sodne pristojnosti“ v smislu člena 2(2) Direktive 2003/4/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 7, str. 375.