Language of document :

Жалба, подадена на 24 май 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 20 март 2019 г. по дело T-237/17, Испания/Комисия

(Дело C-406/19 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: F. Castillo de la Torre и J. Aquilina)

Друга страна в производството: Кралство Испания

Искания на жалбоподателя

Комисията иска Съдът да отмени точка 1 от диспозитива на обжалваното съдебно решение и да отхвърли жалбата в първоинстанционното производство или, при условията на евентуалност, да върне делото на Първоинстанционния съд.

Основание

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото при определяне на тежестта на доказване в контекста на прилагането на фиксирани корекции съгласно член 52, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета1 .

____________

1 ОВ L 347, 2013 г., стр. 549.