Language of document :

Euroopa Komisjoni 24. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 20. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-237/17: Hispaania versus komisjon

(kohtuasi C-406/19 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castillo de la Torre ja J. Aquilina)

Teine menetlusosaline: Hispaania Kuningriik

Apellandi nõuded

Komisjon palub Euroopa Kohtul tühistada vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punkt 1 ja jätta hagi esimeses kohtuastmes rahuldamata või teise võimalusena saata asi tagasi Üldkohtusse.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus rikkus tõendamiskoormise haldamisel õigusnormi, kui ta kohaldas kindla määraga korrektsioone vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/20081 artikli 52 lõikele 2.

____________

1 ELT 2013, L 347, lk 549.