Language of document :

Žalba koju je 24. svibnja 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 20. ožujka 2019. u predmetu T-237/17, Španjolska protiv Komisije

(predmet C-406/19 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: F. Castillo de la Torre i J. Aquilina, agenti)

Druga stranka u postupku: Kraljevina Španjolska

Žalbeni zahtjev

Komisija zahtijeva od Suda da ukine točku 1. izreke pobijane presude i odbije tužbu podnesenu u prvostupanjskom postupku odnosno da, podredno, vrati predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu.

Žalbeni razlog

Žalitelj tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava u raspodjeli tereta dokazivanja u okviru primjene paušalnih ispravaka u skladu s člankom 52. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/20081 .

____________

1 SL 2013., L 347, str. 549. i ispravak SL 2018., L 233, str. 3.