Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 24. maijā Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2019. gada 20. marta spriedumu lietā T-237/17 Spānija/Komisija

(Lieta C-406/19 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji: F. Castillo de la Torre un J. Aquilina)

Otra lietas dalībniece: Spānijas Karaliste

Prasījumi

Komisija lūdz Tiesai atcelt pārsūdzētā sprieduma rezolutīvās daļas 1. punktu un noraidīt pirmajā instancē celto prasību vai, pakārtoti, nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā.

Vienīgais pamats

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, lemjot par pierādīšanas pienākumu saistībā ar vienotas likmes korekcijas piemērošanu saskaņā ar 52. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu 1 .

____________

1 OV 2013, L 347, 549. lpp.