Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 20 marca 2019 r. w sprawie T-237/17, Hiszpania/Komisja, wniesione w dniu 24 maja 2019 r. przez Komisję Europejską

(Sprawa C-406/19 P)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre i J. Aquilina, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Królestwo Hiszpanii

Żądania wnoszącego odwołanie

Komisja wnosi do Trybunału o uchylenie pkt 1 sentencji zaskarżonego wyroku i o oddalenie skargi w pierwszej instancji lub, ewentualnie, o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd.

Zarzut

Sąd dopuścił się naruszenia prawa przy rozkładzie ciężaru dowodu w kontekście zastosowania korekt ryczałtowych zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/20081 .

____________

1 Dz.U. 2013, L 347, s. 549.