Language of document :

Odvolanie podané 24. mája 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 20. marca 2019 vo veci T-237/17, Španielsko/Komisia

(vec C-406/19 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: F. Castillo de la Torre a J. Aquilina, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník odvolacieho konania: Španielske kráľovstvo

Návrhy odvolateľky

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor zrušil bod 1 výroku napadnutého rozsudku, a aby zamietol žalobu podanú v prvom stupni, alebo subsidiárne, aby vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie.

Jediný odvolací dôvod

Všeobecný súd právne pochybil, pokiaľ ide o rozdelenie dôkazného bremena v kontexte uplatnenia paušálnych korekcií podľa článku 52 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/20081 .

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 549.