Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 24. maja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 20. marca 2019 v zadevi T-237/17, Španija/Komisija

(Zadeva C-406/19 P)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnik: Evropska komisija (zastopnika: F. Castillo de la Torre in J. Aquilina, agenta)

Druga stranka v postopku: Kraljevina Španija

Predlog

Komisija Sodišču predlaga, naj razveljavi točko 1 izreka izpodbijane sodbe in zavrne tožbo na prvi stopnji ali, podredno, zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču.

Edini pritožbeni razlog

Splošno sodišče je pri porazdelitvi dokaznega bremena v okviru uporabe pavšalnih popravkov v skladu s členom 52(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/20081 napačno uporabilo pravo.

____________

1 UL 2013, L 347, str. 549.