Language of document :

Överklagande ingett den 24 maj 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (sjunde av delningen) meddelade den 20 mars 2019 i mål T-237/17, Spanien mot kommissionen

(Mål C-406/19 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castillo de la Torre och J. Aquilina)

Övrig part i målet: Konungariket Spanien

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska upphäva punkt 1 i domslutet i den överklagade domen och ogilla talan i första instans eller, i andra hand, återförvisa målet till tribunalen för förnyad prövning.

Grund och huvudargument

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning vid fördelningen av bevisbördan i samband med tillämpningen av schablonkorrigeringar enligt artikel 52.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/20131 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008.

____________

1 EUT L 347, 2013, s. 549.