Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Heilbronn (Saksamaa) 14. juunil 2019 – Kriminaalmenetlus ZW suhtes

(kohtuasi C-454/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Heilbronn

Põhikohtuasja menetluse pooled

ZW

Menetluses osales: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Resolutsioon

1.    Kas Euroopa Liidu esmast ja/või teisest õigust, käesoleval juhul eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/38/EÜ1 , tuleb – võttes arvesse liidu kodanike ulatuslikku õigust liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda ja elada – tõlgendada nii, et see hõlmab ka liikmesriigi karistusõiguse sätteid?

2.    Kui vastus sellele küsimusele on jaatav:

Kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamisega on vastuolus liikmesriigi sellise karistusõiguse sätte kohaldamine, millega karistatakse lapse välismaal varjamist tema hooldaja eest, kui kõnealuses sättes ei eristata, kas tegemist on Euroopa Liidu riigi või kolmanda riigiga?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT 2004, L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).