Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 14. jūnijā iesniedza Amtsgericht Heilbronn (Vācija) – kriminālprocess pret ZW

(Lieta C-454/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Heilbronn

Pamatlietas puses

ZW

Iesaistītā puse: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas primārie un/vai sekundārie tiesību akti, šajā gadījumā it īpaši Direktīva 2004/38/EK 1 , aplūkojot Savienības pilsoņu visaptverošu tiesību brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā izpratnē, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie ietver arī valsts krimināltiesību normas?

Ja uz šo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši: vai Eiropas primāro un/vai sekundāro tiesību aktu interpretācija nepieļauj tādas valsts krimināltiesību normas piemērošanu, saskaņā ar kuru bērna aizturēšana ārvalstī no sava ārpusģimenes aprūpes sniedzēja ir sodāma, ja tiesību normā nav paredzēta atšķirība atkarībā no tā, vai runa ir par Eiropas Savienības valstīm vai trešajām valstīm.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK, OV 2004, L 158, 77. lpp.