Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Heilbronn (Nemecko) 14. júna 2019 – trestné konanie proti ZW

(vec C-454/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Heilbronn

Obžalovaná v konaní pred vnútroštátnym súdom

ZW

Ďalší účastník: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Prejudiciálne otázky

Má sa európske primárne a/alebo sekundárne právo, v tomto konaní najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES1 , v zmysle rozsiahleho práva občana Únie voľne sa pohybovať a zdržiavať v rámci územia členských štátov, vykladať tak, že sa vzťahuje aj na vnútroštátne trestnoprávne ustanovenia?

V prípade kladnej odpovede na túto otázku: Bráni výklad európskeho primárneho a/alebo sekundárneho práva uplatneniu vnútroštátneho trestnoprávneho ustanovenia, na základe ktorého sa má potrestať odňatie dieťaťa jeho opatrovníkovi a jeho zadržiavanie v zahraničí, ak toto ustanovenie nerozlišuje, či ide o štáty Európskej únie alebo tretie krajiny?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).