Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Heilbronn (Nemčija) 14. junija 2019 – Strafverfahren/ZW

(Zadeva C-454/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Heilbronn

Stranki v postopku v glavni stvari

ZW

Ob udeležbi: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba evropsko primarno in/ali sekundarno pravo, v obravnavanem primeru zlasti Direktivo 2004/38/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta, v smislu obsežne pravice državljanov Unije do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, razlagati tako, da obsega tudi nacionalne kazenske določbe?

Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen:

Ali razlaga evropskega primarnega in/ali sekundarnega prava nasprotuje uporabi nacionalne kazenske določbe, s katero naj bi se sankcioniralo onemogočanje dostopa do otroka njegovemu skrbniku v tujini, če ta določba ne razlikuje po tem, ali gre za države Evropske unije ali za tretje države?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje5, zvezek 5, str. 46).