Language of document :

Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 13 юни 2019 г. — Kilpailu- ja kuluttajavirasto

(Дело C-450/19)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein hallinto-oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Ответник: Eltel Group Oy ja Eltel Networks Oy

Преюдициални въпроси

Може ли уреденият в член 101 ДФЕС режим на конкуренцията да се тълкува в смисъл, че когато участник в картел е сключил с лице извън картела договор за строителство като договорения в картела, поради предизвиканите по този начин икономически последици нарушението на конкуренцията продължава през целия период на изпълнение на договорните задължения или на плащанията за строителните работи на страните по договора, т.е. до момента на последното плащане за строителните работи или най-малкото до момента на завършването на разглежданите строителни работи;

Или следва да се приеме, че нарушението на конкуренцията продължава само до момента, в който извършилото нарушението предприятие е представило оферта за съответните строителни работи или е сключило договор за изпълнението на тези строителни работи?

____________