Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 13. června 2019 – Kilpailu- ja kuluttajavirasto

(Věc C-450/19)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o kasačním opravném prostředku: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Další účastnice řízení: Eltel Group Oy a Eltel Networks Oy

Předběžné otázky

Lze systém zavedený článkem 101 SFEU, který se týká hospodářské soutěže, vykládat v tom smyslu, že v situaci, kdy účastník kartelové dohody uzavřel s osobou, která není účastníkem této kartelové dohody, smlouvu o dílo na stavební práce, sjednanou v souladu s kartelovou dohodou, trvá porušování pravidel hospodářské soutěže v důsledku hospodářských dopadů po celé období, v němž jsou plněny smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v němž jsou ve prospěch smluvních stran prováděny platby za dané práce, tj. až do doby, kdy je uhrazena poslední splátka za tyto práce, nebo přinejmenším do doby, kdy jsou dané práce dokončeny;

nebo je nutno mít za to, že porušování pravidel hospodářské soutěže trvá pouze do okamžiku, kdy podnik, který se tohoto porušování dopustil, podal nabídku na dané práce nebo uzavřel smlouvu o provedení těchto prací?

____________