Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 13. júna 2019 – Kilpailu- ja kuluttajavirasto

(vec C-450/19)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Ďalší účastníci konania: Eltel Group Oy a Eltel Networks Oy

Prejudiciálne otázky

Možno systém hospodárskej súťaže upravený v článku 101 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že v situácii, keď účastník kartelu uzavrel so subjektom, ktorý nie je účastníkom kartelu, zmluvu o výstavbe dojednanú v súlade s kartelovou dohodou, trvá porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže vzhľadom na vyvolané hospodárske dôsledky počas celej doby plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo počas obdobia, keď sa účastníkom zmluvy poskytujú platby za vykonané práce, t. j. do okamihu, keď sa zaplatí posledná časť odplaty za práce alebo prinajmenšom do okamihu dokončenia sporných prác;

alebo sa má predpokladať, že porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže trvá len do okamihu, keď podnik, ktorý sa dopustil porušovania, predložil ponuku na dotknuté práce resp. uzavrel zmluvu na vykonanie prác?

____________