Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 13 juni 2019 – Konkurrens- och konsumentverket

(Mål C-450/19)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Korkein hallinto-oikeus (Högsta förvaltningsdomstolen)

Parter i det nationella målet

Klagande: Konkurrens- och konsumentverket

Annan deltagare i förfarandet: Eltel Group Oy und Eltel Networks Oy

Tolkningsfrågor

Kan det konkurrensrättsliga systemet enligt artikel 101 FEUF tolkas så att en överträdelse av konkurrensreglerna, i en situation där en kartelldeltagare har ingått ett entreprenadkontrakt i överensstämmelse med det samordnade förfarandet i kartellen med en aktör som inte är delaktig i kartellen – på grund av de ekonomiska verkningar som överträdelsen orsakar – ska anses pågå under hela tidsperioden då avtalsförpliktelserna som följer av kontraktet fullgörs eller så länge betalningar för arbetena görs till avtalsparterna, det vill säga fram till tidpunkten då den sista delbetalningen för arbetena gjorts, eller åtminstone till den tidpunkt då de aktuella arbetena färdigställts,

eller ska överträdelsen av konkurrensreglerna endast anses pågå fram till tidpunkten då företaget som har gjort sig skyldigt till överträdelsen har lämnat ett anbud för de berörda arbetena eller har ingått ett avtal om utförande av arbetena?

____________