Language of document :

Преюдициално запитване от Gerechtshof Den Haag (Нидерландия), постъпило на 9 април 2019 г. — Dexia Nederland BV/Z

(Дело C-289/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Gerechtshof Den Haag

Страни в главното производство

Жалбоподател: Dexia Nederland BV

Ответник: Z

Преюдициални въпроси

Може ли лицето, използващо неравноправна клауза, обявена за недействителна, която урежда плащането на обезщетение, в случай че потребителят не изпълни задълженията си, да иска приложимото в рамките на диспозитивните правни норми законоустановено обезщетение?

От значение ли е за отговора на този въпрос дали размерът на обезщетението, което може да бъде поискан при прилагане на законовата уредба на обезщетенията, съответства на размера на предвиденото в обявената за недействителна клауза обезщетение, съответно е по-нисък или по-висок от него?

____________