Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Den Haag (Niderlandy) w dniu 9 kwietnia 2019 r. – Dexia Nederland BV / Z

(Sprawa C-289/19)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Gerechtshof Den Haag

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca środek odwoławczy: Dexia Nederland BV

Druga strona postępowania: Z

Pytania prejudycjalne

Czy podmiot stosujący uznany za bezskuteczny nieuczciwy warunek umowny, który przewidywał zapłatę odszkodowania w wypadku niewykonania przez konsumenta ciążących na nim obowiązków, może dochodzić odszkodowania ustawowego przewidzianego na podstawie przepisów uzupełniających?

Czy dla udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie znaczenie ma okoliczność, czy odszkodowanie, którego można dochodzić przy zastosowaniu ustawowego uregulowania w przedmiocie odszkodowania, jest takie samo bądź niższe lub wyższe niż odszkodowanie przysługujące na podstawie warunku umownego, który został uznany za bezskuteczny?

____________