Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 21 май 2019 година – „Унипак“ АД / Директор на Териториална дирекция „Дунавска“ към Агенция „Mитници“, Прокурор от Върховна административна прокуратура на Република България

(Дело C-391/19)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател: „Унипак“ АД

Ответници: Директор на Териториална дирекция „Дунавска“ към Агенция „Mитници“, Прокурор от Върховна административна прокуратура на Република България

Преюдициален въпрос

Извънредни обстоятелства ли са по смисъла на чл. 172, § 2 от Делегиран регламент на Комисията /ЕС/ 2015/24461 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза, представляващи основание за издаване на разрешение с обратна сила по чл. 211, § 2 от МКС за прилагане на режима специфична употреба по чл. 254 от МКС към внос на стоки, осъществен преди подаване на заявлението за издаване на разрешение за използването му, но след като е прекратена валидността на издадено в полза на титуляра на режима решение ОТИ за такива стоки заради изменение на комбинираната номенклатура, ако в периода /около 10 месеца/ между прекратяване на валидността на решението ОТИ и вносът, за който се иска прилагане на режима специфична употреба, са осъществени няколко вноса /9 броя/ на стоки без митническите органи да са коригирали декларирания код по комбинираната номенклатура и стоката е употребена за освободена от антидъмпингово мито цел.

____________

1 OB 2015, L 343, стр. 1