Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varhoven administrativen sad (Bulharsko) dne 21. května 2019 – „Unipack“ AD v. Direktor na Teritorialna direkcia „Dunavska“ kam Agencia „Mitnici“, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

(Věc C-391/19)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varhoven administrativen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: „Unipack“ AD

Odpůrci v řízení o kasačním opravném prostředku: Direktor na Teritorialna direkcia „Dunavska“ kam Agencia „Mitnici“, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

Předběžná otázka

Jedná se v případě, že v období (přibližně deseti měsíců) mezi skončením platnosti rozhodnutí týkajícího se závazné informace o sazebním zařazení zboží [rozhodnutí o ZISZ] a dovozem, pro který se požaduje režim konečného užití, bylo uskutečněno několik (devět) dovozů zboží, aniž celní orgány opravily kód kombinované nomenklatury uvedený v celních prohlášeních, a dotčené zboží bylo použito k účelu osvobozenému od antidumpingového cla, o výjimečný případ ve smyslu čl. 172 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/24461 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, který by byl základem pro udělení povolení se zpětným účinkem podle čl. 211 odst. 2 celního kodexu Unie pro použití režimu konečného užití podle článku 254 celního kodexu Unie ohledně dovozu zboží, který se uskutečnil před datem přijetí žádosti o povolení a po skončení platnosti rozhodnutí o ZISZ vydaného ve prospěch držitele režimu pro toto zboží z důvodu změny kombinované nomenklatury?

____________

1 Úř. věst.. 2015, L 343, s. 1.