Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 21. maj 2019 – "Unipack" AD mod Direktor na Teritorialna direktsia »Dunavska« der Agentsia »Mitnitsi« og statsadvokaten ved Varhovna administrativna prokuratura i Republikken Bulgarien

(Sag C-391/19)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Varhoven administrativen sad

Parter i hovedsagen

Kassationsappellant: "Unipack" AD

Kassationsindstævnt: Direktor na Teritorialna direktsia »Dunavska« der Agentsia »Mitnitsi« og statsadvokaten ved Varhovna administrativna prokuratura i Republikken Bulgarien

Præjudicielt spørgsmål

Foreligger der ekstraordinære omstændigheder som omhandlet i artikel 172, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 1 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, som kan danne grundlag for at udstede en bevilling med tilbagevirkende kraft efter EU-toldkodeksens artikel 211, stk. 2, til at anvende toldproceduren for særlige anvendelsesformål i henhold til EU-toldkodeksens artikel 254 vedrørende en import af varer, som er gennemført før datoen for antagelsen af anmodningen om bevilling og efter ophøret af BTO-afgørelsens gyldighed til fordel for indehaveren af proceduren for disse varer på grund af ændring af den kombinerede nomenklatur, når der i perioden (på ca. ti måneder) mellem ophøret af BTO-afgørelsen gyldighed og den import, for hvilken der begæres anvendelse af proceduren for særlige anvendelsesformål, blev gennemført nogle (ni) importer af varer, uden at toldmyndighederne korrigerede den angivne KN-kode, og varerne blev anvendt til et formål, som er fritaget for antidumpingtold?

____________

1     EUT 2015, L 343, s. 1.