Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 21.5.2019 – ”Unipack” AD v. Direktor na Teritorialna direktsia ”Dunavska” – Agentsia ”Mitnitsi” ja Varhovna administrativna prokuratura (Bulgaria)

(asia C-391/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven administrativen sad

Pääasian asianosaiset

Valittaja: ”Unipack” AD

Vastapuolet: Direktor na Teritorialna direktsia ”Dunavska” – Agentsia ”Mitnitsi” ja Varhovna administrativna prokuratura (Bulgaria)

Ennakkoratkaisukysymys

Onko seuraavissa olosuhteissa kyse poikkeuksellisista olosuhteista, sellaisina kuin niistä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta 28.7.2015 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/24461 172 artiklan 2 kohdassa, jotka ovat peruste tullikoodeksin 211 artiklan 2 kohdan mukaan myönnettävälle takautuvalle luvalle, joka koskee tullikoodeksin 254 artiklassa säädettyä tietyn käyttötarkoituksen menettelyä, sellaisessa tavaroiden tuonnissa, joka on tapahtunut ennen lupahakemuksen jättämispäivää mutta sen jälkeen, kun menettelynhaltijalle annetun STT-päätöksen voimassaolo on päättynyt yhdistettyyn nimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi: STT-päätöksen voimassaolon päättymisen ja tuonnin, jota varten lupaa on haettu tietyn käyttötarkoituksen menettelylle, välisenä aikana (noin 10 kuukautta) tavaroita on tuotu muutamia kertoja (yhdeksän kertaa) ilman, että tulliviranomaiset ovat korjanneet ilmoitettua yhdistetyn nimikkeistön koodia, ja kyseiset tavarat on käytetty polkumyyntitullista vapautettuun tarkoitukseen?

____________

1 EUVL 2015, L 343, s. 1.