Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 10.5.2019 – GE v. Société Air France

(asia C-370/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: GE

Vastaaja: Société Air France

Ennakkoratkaisukysymys

Onko lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan henkilökunnan työtaistelua, jonka ammattiliitto on järjestänyt, pidettävä asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”poikkeuksellisena olosuhteena”?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).