Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 10. maijā iesniedza Amtsgericht Hamburg (Vācija) – GE/Société Air France

(Lieta C-370/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītājs: GE

Atbildētāja: Société Air France

Prejudiciālie jautājumi

Vai apkalpojošā gaisa pārvadātāja personāla streiks, ko ir organizējusi arodbiedrība, ir “ārkārtējs apstāklis” Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 5. panta 3. punkta nozīmē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).