Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Opatowie (Полша), постъпило на 20 март 2019 г. — QL S.A. w B./C.G.

(Дело C-252/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy w Opatowie (Районен съд Опатув, Полша)

Страни в главното производство

Ищец: QL S.A. w B.

Ответник: C.G.

Преюдициален въпрос

Трябва ли разпоредбите на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета1 , и по-специално член 3, буква ж) и член 22, параграф l да се тълкуват в смисъл, че не допускат въвеждането в националния правен ред на института на „максималните нелихвени разходи по кредита“ и математическата формула за изчисляване на размера на тези разходи по член 5, точка 6a във връзка с член 36a от Ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Закон за потребителския кредит от 12 май 2011 г., консолидиран текст, Dz.U.2018.993), които правни механизми позволяват в заплащаните от потребителя разходи, свързани с договора за кредит (общи разходи по кредита), да се включват и разходите за стопанската дейност, извършвана от търговеца?

____________

1 ОВ L 133, 2008 г., стр. 66.