Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Opatowie (Polen) den 20. marts 2019 – QL S.A. w B. mod C.G.

(Sag C-252/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Rejonowy w Opatowie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: QL S.A. w B.

Sagsøgt: C.G.

Præjudicielt spørgsmål

Skal bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF 1 , navnlig artikel 3, litra g), og artikel 22, stk. 1, fortolkes således, at de anførte bestemmelser er til hinder for indførelsen i den nationale retsorden af retsinstituttet »maksimale renteuafhængige kreditomkostninger« og den matematiske formel til beregning af disse omkostningers størrelse i henhold til artikel 5, nr. 6a, sammenholdt med artikel 36a i lov af 12. maj 2011 om forbrugerkredit (konsolideret udgave, Dz.U.2018 993), hvorefter der til de omkostninger i forbindelse med en kreditaftale, som skal afholdes af forbrugeren (kredittens samlede omkostninger), også regnes omkostningerne til virksomhedens økonomiske aktivitet?

____________

1     EUT 2008, L 133, s. 66.