Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Opatowie (Poola) 20. märtsil 2019 – QL S.A. w B. versus C.G.

(kohtuasi C-252/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy w Opatowie (Opatówi rajoonikohus, Poola)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: QL S.A., mille registrijärgne asukoht on B.

Kostja: C.G.

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiivi 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ1 , sätteid ja eriti selle artikli 3 punkti g ja artikli 22 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kõnealuste sätetega on vastuolus see, kui liikmesriigi õiguskorras kehtestatakse „muude kui intressiga seotud maksimaalsete krediidikulude“ institutsioon ning 12. mai 2011. aasta tarbijakrediidiseaduse (ustawa o kredycie konsumenckim) (Dz. U. 2018, jrk nr 993) artikli 5 punktis 6a koostoimes artikliga 36a sätestatud kulude väljaarvutamiseks ette nähtud matemaatiline valem, mis võimaldab krediidilepinguga seotud tarbija kantud kulude (krediidi kogukulu) hulka arvata ka ettevõtja äritegevuse kulud?

____________

1 ELT 2008, L 133, lk 66.