Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy w Opatowie (Puola) on esittänyt 20.3.2019 – QL S.A. v. C.G.

(Asia C-252/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy w Opatowie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: QL S.A.

Vastaaja: C.G.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY1 säännöksiä ja erityisesti 3 artiklan g alakohtaa ja 22 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että edellä mainitut säännökset ovat esteenä sille, että kansalliseen lainsäädäntöön sisällytetään sellainen ’muiden luotosta aiheutuvien kustannusten kuin korkokulujen enimmäismäärää’ koskeva järjestelmä ja matemaattinen kaava näiden kustannusten määrän laskemiseksi, josta säädetään kulutusluotoista 12.5.2011 annetun lain (Ustawa o kredycie konsumenckim; Dz.U. 2018.993) 5 §:n 6 a momentissa luettuna yhdessä 36a §:n kanssa ja jonka mukaan myös elinkeinonharjoittajan liiketoiminnasta aiheutuneet kulut voidaan sisällyttää kuluttajalta perittäviin luottosopimukseen perustuviin kuluihin (luoton kokonaiskustannuksiin)?

____________

1 EUVL 2008, L 133, s. 66.