Language of document :

A Sąd Rejonowy w Opatowie (Lengyelország) által 2019. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – QL S. A. w B. kontra C. G.

(C-252/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy w Opatowie

Az alapeljárás felei

Felperes: QL S. A. w B.

Alperes: C. G.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 rendelkezéseit, különösen az irányelv 3. cikkének g) pontját és 22. cikkének (1) bekezdését, hogy a hivatkozott rendelkezésekkel ellentétes a „hitel maximális, nem kamatjellegű költségei” intézményének, valamint a szerződés e költségei összegének kiszámítására vonatkozó – az ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (a fogyasztói hitelről szóló, 2011. május 12-i törvény) (egységes szerkezetbe foglalt változat: Dz.U. 2018.993) 36a. cikkével összhangban értelmezett 5. cikkének 6a) pontjában előírt – matematikai képletnek a nemzeti jogrendbe történő bevezetése, amely jogi megoldások lehetővé teszik, hogy a vállalkozó által folytatott gazdasági tevékenység költségeit is beleszámítsák a fogyasztó által viselt, hitelmegállapodással kapcsolatos költségekbe (a hitel teljes költségébe)?

____________

1 HL 2008. L 133., 66. o.; helyesbítések: HL 2009. L 207., 14. o.; HL 2010. L 199., 40. o.; HL 2011. L 234., 46. o.