Language of document :

2019 m. kovo 20 d. Sąd Rejonowy w Opatowie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje QL S.A. w B. / C.G.

(Byla C-252/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy w Opatowie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: QL S.A. w B.

Atsakovas: C.G.

Prejudicinis klausimas

Ar 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB1 dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB nuostatos, ypač jos 3 straipsnio g punktas ir 22 straipsnio 1 dalis, turi būti aiškinamos taip, kad pagal šias nuostatas neleidžiama nacionalinėje teisėje įtvirtinti „didžiausios ne su palūkanomis susijusių kredito išlaidų sumos“ instituto ir matematinės formulės, pagal kurią apskaičiuojamos tokios išlaidos, kaip numatyta Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (2011 m. gegužės 12 d. Vartojimo kredito įstatymas, Dz. U., 2018.993) 5 straipsnio 6a punkte ir 36a straipsnyje, pagal kuriuos į vartotojo patiriamas su kredito sutartimi susijusias išlaidas (bendrą kredito kainą) leidžiama įtraukti ir verslo veiklos, kurią vykdo verslininkas, išlaidas?

____________

1 OL L 133, 2008, p. 66.