Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. martā iesniedza Sąd Rejonowy w Opatowie (Polija) – QL S.A. w B./C.G.

(Lieta C-252/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy w Opatowie

Pamatlietas puses

Prasītāja: QL S.A. w B.

Atbildētāja: C.G.

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK 1 normas, it īpaši direktīvas 3. panta g) apakšpunkts un 22. panta 1. punkts, ir jāinterpretē tādējādi, ka minētajām tiesību normām ir pretrunā tas, ka valsts tiesību sistēmā tiek ieviesta 2011. gada 12. maija likuma ustawa o kredycie konsumenckim [Patēriņa kredīta likums] 5. panta 6.a punktā, skatītā kopā ar 36.a pantu, paredzētā “ar procentiem nesaistītā kredīta izmaksu maksimālā summa” institūtu un šo izmaksu aprēķināšanas matemātiskā formula, ņemot vērā, ka minētie tiesību akti ļauj pieskatīt kredītlīguma izmaksām (proti, kopējām kredīta izmaksām), kuras ir jāmaksā patērētājam, arī tādas izmaksas, kas ir saistītas ar komersanta uzņēmējdarbību?

____________

1 OV 2008, L 133, 66. lpp.