Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Opatowie (Poľsko) 20. marca 2019 – QL S.A. so sídlom v B./C. G.

(vec C-252/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy w Opatowie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: QL S.A. so sídlom v B.

Žalovaný: C. G.

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS1 , najmä článok 3 písm. g) a článok 22 ods. 1 tejto smernice vykladať v tom zmysle, že uvedené ustanovenia bránia tomu, aby sa vo vnútroštátnom právnom poriadku zakotvil právny inštitút „maximálnej výšky nákladov spojených s úverom odlišných od úrokov“ a matematický vzorec na výpočet výšky týchto nákladov podľa článku 5 bodu 6a v spojení s článkom 36a ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (zákon z 12. mája 2011 o spotrebiteľskom úvere, konsolidované znenie, Dz.U. z roku 2018, položka 993), ktoré umožňujú k nákladom súvisiacim so zmluvou o úvere, ktoré je povinný znášať spotrebiteľ (celkové náklady úveru), pripočítať aj náklady na hospodársku činnosť podnikateľa?

____________

1 Ú. v. EÚ L 133, 2008, s. 66.