Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy w Opatowie (Polen) den 20 mars 2019 – QL S.A. w B. mot C.G.

(Mål C-252/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy w Opatowie

Parter i det nationella målet

Kärande: QL S.A. w B.

Svarande: C.G.

Tolkningsfrågan

Ska bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG1 , särskilt artiklarna 3 g och 22.1 i detta direktiv, tolkas på så sätt att de anförda bestämmelserna utgör hinder för införande i den nationella rättsordningen av rättsinstitutet ”maximibelopp för andra kreditkostnader än ränta” och den matematiska formel som används för att beräkna dessa kostnader enligt artikel 5 led 6a jämförd med artikel 36a i Ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018.993, konsoliderad version) (konsumentkreditlagen av den 12 maj 2011), enligt vilken även kostnaderna för näringsidkarens ekonomiska verksamhet ska räknas in i de kostnader i samband med kreditavtal som konsumenten ska betala (den sammanlagda kreditkostnaden)?

____________

1 EUT L 133, 2008, s. 66