Language of document :

Преюдициално запитване от Svea Hovrätt (Швеция), постъпило на 14 юни 2019 г. — AB Östgötatrafiken/Patent- och registreringsverket

(Дело C-456/19)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Svea Hovrätt

Страни в главното производство

Жалбоподател: AB Östgötatrafiken

Ответник: Patent-och registreringsverket

Преюдициални въпроси

Въпросите се отнасят до прилагането на член 4, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките1 и са следните:

Трябва ли член 4, параграф 1, буква б) от Директивата за марките да се тълкува в смисъл, че при заявка за регистрация на марка за услуги, която представлява знак, поставен в определено положение върху голяма част от използваните за извършването на услугите материални предмети, следва да се прецени дали марката не е независима от външния вид на съответните предмети?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, необходимо ли е марката, за да се счита за имаща отличителен характер, да се различава съществено от приеманото за нормално или трайно установено в съответния икономически сектор?

____________

1     ОВ L 336, 2015 г., стр. 1