Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. lipnja 2019. uputio Svea Hovrätt — (Švedska) – Östgötatrafiken AB protiv Patent- och registreringsverket

(predmet C-456/19)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Svea Hovrätt

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Östgötatrafiken AB

Protustranka: Patent- och registreringsverket

Prethodna pitanja

Pitanja se odnose na primjenu članka 4. stavka 1. točke (b) Direktive 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima1 te glase:

Treba li članak 4. stavak 1. točka (b) Direktive o žigovima tumačiti tako da se u slučaju prijave za registraciju žiga koji označava usluge i u kojem se prijava odnosi na znak koji se nalazi u određenom položaju i pokriva velike površine fizičkih objekata koji se koriste za pružanje usluga, mora ocijeniti je li žig ovisan o izgledu predmetnih objekata?

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, je li potrebno da žig znatno odstupa od norme ili običaja predmetnog gospodarskog sektora kako bi se moglo smatrati da žig ima razlikovni karakter?

____________

1 SL 2015. L 336, str. 1.