Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Svea Hovrätt (Sverige) den 14 juni 2019 – AB Östgötatrafiken/Patent- och registreringsverket

(Mål C-456/19)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Svea Hovrätt

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: AB Östgötatrafiken

Motpart: Patent-och registreringsverket

Tolkningsfrågor

Frågorna rör tolkningen av artikel 4.1 b) i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning1 och är följande

Ska artikel 4.1 b) i varumärkesdirektivet tolkas så att det – vid en ansökan om registrering av ett varumärke som kännetecknar tjänster och där ansökan avser ett kännetecken, placerat i viss position, som täcker stora delar av de fysiska föremål som används för att utföra tjänsterna – ska bedömas huruvida märket inte är oberoende av föremålens utseende? 

Om svaret på fråga I är ja, krävs det att varumärket i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen för att märket ska anses ha särskiljningsförmåga?

____________

1 EUT 2015, L 336, s. 1