Language of document :

Жалба, подадена на 28 ноември 2018 г. от Chefaro Ireland DAC срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 12 септември 2018 г. по дело T-905/16 — Chefaro Ireland DAC/EUIPO

(Дело C-739/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Chefaro Ireland DAC (представители: P. Maeyaert, J. Muyldermans, advocaten)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 2 май 2019 г. Съдът (девети състав) приема, че жалбата е недопустима.

____________