Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 28. novembrī Chefaro Ireland DAC iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2018. gada 12. septembra spriedumu lietā T-905/16 Chefaro Ireland DAC/EUIPO

(Lieta C-739/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Chefaro Ireland DAC (pārstāvji: P. Maeyaert, J. Muyldermans, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2019. gada 2. maija rīkojumu Tiesa (devītā palāta) ir atzinusi apelācijas sūdzību par nepieņemamu.

____________