Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 12 września 2018 r. w sprawie T-905/16, Chefaro Ireland DAC/EUIPO, wniesione w dniu 28 listopada 2018 r. przez Chefaro Ireland DAC

(Sprawa C-739/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Chefaro Ireland DAC (przedstawiciele: P. Maeyaert, J. Muyldermans, advocaten)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (dziewiąta izba) uznał, że odwołanie jest niedopuszczalne.

____________