Language of document :

Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 24 април 2019 г. — E. Sp. z o.o. Sp. k. със седалище S./Министър на финансите

(Дело C-335/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Naczelny Sąd Administracyjny

Страни в главното производство

Жалбоподател: E. Sp. z o.o. Sp. k. със седалище S.

Ответник: Министър на финансите

Преюдициални въпроси

Допускат ли разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 , и по-специално член 90, параграф 2, при съобразяване с принципите на данъчен неутралитет и пропорционалност, въвеждането в националната правна уредба на ограничения на възможността за намаляване на данъчната основа в случай на частично или пълно неизпълнение на задължението за плащане с оглед на определено данъчно положение на длъжника и кредитора?

По-конкретно представлява ли правото на Съюза пречка за въвеждане в националното законодателство на уредба, допускаща възможността да се ползва „облекчение за лоши дългове“ под условието към датата на предоставянето на услугите или на доставката на стоките и в деня, предхождащ деня на подаване на корекцията в справка-декларацията с цел ползване на това облекчение:

–    длъжникът да не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация?

–    кредиторът и длъжникът да са регистрирани като действащи данъчнозадължени лица по ДДС?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 77.