Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 24. april 2019 – E. Sp. z o.o. Sp. k. med hjemsted i S. mod Minister Finansów

(Sag C-335/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen

Sagsøger: E. Sp. z o.o. Sp. k. med hjemsted i S.

Sagsøgt: Minister Finansów

Præjudicielle spørgsmål

1)    Tillader bestemmelserne i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 1 – navnlig dette direktivs artikel 90, stk. 2 – henset til princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet, at muligheden for at nedsætte afgiftsgrundlaget i tilfælde af ikke-betaling eller kun delvis betaling, begrænses i national ret, fordi debitor og kreditor har en vis afgiftsmæssig status?

2)    Er EU-retten navnlig til hinder for indførelsen af en ordning i national ret, hvorefter det er muligt at opnå »eftergivelse på grund af fordringstab« på den betingelse, at det på tidspunktet for leveringen af varerne eller ydelserne og på dagen før indgivelsen af berigtigelsen af afgiftsangivelsen med henblik på at opnå denne eftergivelse forholder sig således, at

–    debitor hverken er under insolvensbehandling eller likvidation?

–    kreditor og debitor er registrerede som aktive momspligtige?

____________

1     EUT 2006, L 347, s. 1