Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 24. apríla 2019 – E. Sp. z o.o. Sp. k. so sídlom v S./Minister Finansów

(vec C-335/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: E. Sp. z o.o. Sp. k. so sídlom v S.

Žalovaný: Minister Finansów

Prejudiciálne otázky

Pripúšťajú ustanovenia smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 , najmä článok 90 ods. 2 tejto smernice, s ohľadom na zásadu daňovej neutrality a zásadu proporcionality, aby sa vo vnútroštátnom právnom poriadku obmedzila možnosť znížiť základ dane v prípade čiastočného alebo úplného nezaplatenia vzhľadom na to, že dlžník a veriteľ majú určité daňové postavenie?

Konkrétne bráni právo Únie prijať takú vnútroštátnu právnu úpravu, na základe ktorej možno pristúpiť k „odpusteniu dlhu pre nevymožiteľnosť pohľadávky“ pod podmienkou, že na účely uplatnenia takéhoto odpustenia v okamihu poskytnutia služby resp. dodania tovarov a deň pred podaním opravného daňového priznania:

sa dlžník nenachádza v insolvenčnom konaní ani v likvidácii?

veriteľ a dlžník sú zaregistrovaní ako platitelia DPH?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.