Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 24 april 2019 – E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S. mot Minister Finansów

(Mål C-335/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i det nationella målet

Klagande: E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S.

Motpart: Minister Finansów

Tolkningsfrågor

Utgör bestämmelserna i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 – särskilt artikel 90.2 i direktivet – med beaktande av principerna om skatteneutralitet och proportionalitet, hinder för att det i nationell rätt införs en begränsning av möjligheten att från underlaget för mervärdesskatt göra avdrag i fall av delvis eller fullständig underlåtenhet att betala på grund av den specifika skattestatus som gäldenären och borgenären har?

Utgör EU-lagstiftningen särskilt inte hinder för att det i nationell rätt införs en reglering som för åtnjutande av ”lättnad för osäkra fordringar” uppställer villkoret att, den dag då tjänsten utförs eller varan levereras och dagen före ingivandet av justeringen av skattedeklarationen i syfte att erhålla denna lättnad,

- gäldenären inte befinner sig i ett insolvensförfarande eller är i likvidation?

- borgenären och gäldenären är registrerade som aktiva beskattningsbara personer med avseende på mervärdesskatt?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1