Language of document :

Определение на председателя на Съда от 5 април 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Landesgericht Korneuburg — Австрия) — Bulgarian Air Charter Limited/NE

(Дело C-758/18)1

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 93, 11.3.2019 г.