Language of document :

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 5 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Korneuburg – Austria) – Bulgarian Air Charter Limited / NE

(Sprawa C-758/18)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 93 z 11.3.2019.