Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 5. apríla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg – Rakúsko) – Bulgarian Air Charter Limited/NE

(vec C-758/18)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 93, 11.3.2019.